top of page

ALT SKAL NED PÅ SKRIFT

- Beskrivelse og tegning af byggeriet

- Det endelige udseende og valg af materialer

- Håndværkerens forsikringspolice og dækningssum

- Beskrivelse af de enkelte etaper af byggeriet

- Betalingsbetingelser, AB-Forbruger

- Tids-, og betalingsplan 

- Adgangsforhold og arbejdstider

DIN SIKKERHED

Arbejdet opdeles i etaper, og du skal godkende arbejdet før betaling.

 

Aftalen udformes i overensstemmelse med AB-Forbruger, og håndværker/entreprenør er forsikret hos et dansk forsikringsselskab.

Alle omkostninger afholdes til kostpris, og du får vores entreprenørrabat.

Se Byggefolks standardaftale nedenfor

 

BETALING I ETAPER

Byggeopgaven inddeles i flere etaper. Antallet af etaper afhænger af byggeriets størrelse, men det er typisk 3-4 etaper.Du modtager arbejdsbeskrivelse for hver etape. Det færdige arbejde godkendes af dig, og evt. din byggesagkyndige.

Når etapen er godkendt forfalder betalingen af etapen.

På denne måde sikres du optimalt, da betalingen forudsætter godkendelse af arbejdet, bid for bid.

FORBRUGERAFTALEN

Erhvervs- og Byggestyrelsen, Dansk Industri og forbrugerrådet har i fællesskab udformet standarden for forbrugeraftaler, AB-92.

Her får du som forbruger fastlagt krav til aftalegrundlag, købets faser, samt ansvarsfordelingen mellem forbruger og entreprenør.

Nedenfor har du vores standard for en entrepriseaftale, der indeholder AB-forbruger, men den tilgodeser dig yderligere på en lang række punkter, som forbruger. 

FORSIKRING og SIKKERHED

 • Ansvarsforsikring(entreprenør)

 • Entrepriseforsikring(forbruger)

 • Etapevis betaling

 • Godkendelse af arbejde før betaling

 • Hurtig udbedring af fejl og mangler 

 • Uafhængig vurdering af håndværket

BYGGEFOLK.DK

STANDARDAFTALEN - Entreprisekontrakt - Hovedentreprise

 1. Parterne

 2. Beskrivelse af arbejdet

 3. Ejendom (byggeplads)

 4. Andre parter

 5. Arbejdets omfang og udførelse

 6. Generelle betingelser

 7. Aftalegrundlag

 8. Forudsætninger i aftalen

 9. Eksisterende forhold

 10. Generelle krav til entreprenøren

 11. Byggeplads

 12. Bemanding

 13. Oplysning om ændringer

 14. Sikkerhed og sundhed

 15. Projektoplysninger

 16. Bygherrens tilsyn

 17. Byggemøder

 18. Forbehold

 19. Entreprisesummen

 20. Ekstraarbejde

 21. Ændringer/tillæg/fradrag i forhold til udbudsgrundlaget

 22. Betaling

 23. Tidsplan

 24. Forsinkelse

 25. Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse

 26. Kontaktpersoner

 27. Sikkerhedsstillelse

 28. Forsikring

 29. Særlige bestemmelser

 30. Tvister

 31. Overdragelse af byggeri

 32. Renholdelse af bygning og byggeplads

 33. Offentlig vej

 34. Materialeoplagring

 35. Overdragelse af byggeri

 36. Underskrifter

-----------------------------------------------------

 

1. Parterne

 

Bygherre                                                                   

Anders Andersen

Testvejen 1

2960 Rungsted sparekyst

Anders@vilsparepenge.dk

 

Entreprenør

Entreprenør ApS

Litaunvej 13

0100 Testby

 Info@entreprenøren.dk

Peter Havlvpris

cvr. 

2. Beskrivelse af arbejdet

 

Arbejdet omfatter renovering af 2 badeværelser, Adresse: Testvejen 1, 2960 Rungsted sparekyst

Arbejdets omfang er beskrevet i afsnit 5.

 

Det er aftalt, at der leveres en færdig og nøglefærdig løsning hvor alt arbejde er omfattet.

3. Ejendom (byggeplads)

Byggepladsen er beliggende på følgende adresse:

Testvejen 1

2960 Rungsted sparekyst

 

Byggeplads overtages i den stand hvori den henligger. Det bemærkes at intet må fjernes/beskadiges uden bygherrens tilladelse. Bygherre anviser plads til værktøj og materialer.

4. Andre parter

VVS-fætter 1

El-fætter 2

​5. Arbejdets omfang og udførelse

Entreprisen omfatter alle arbejder til renoveringen af badeværelset, undtagen el- og vvs-arbejde. Entreprisen udføres som hovedentreprise, og som nøglefærdigt byggeri.

Følgende arbejder er omfattet af entreprisen: Entre og 2 badeværelser

Badeværelse 1:

 • Nedtagning af fliser i badeværelse

 • Nedtagning af badekar, håndvask m.m

 • Opbrydning af betongulv

 • Montering af dæk og varmeslanger

 • Montering af beton og fliser + bord

 • Montering af badekar og fliser

 • Montering af væghængt toilet og håndvask

 • Montering af gipsloft på eksisterende loft

 • Montering af vådrumsmembran

 • Montering af filt på vægge og loft

 • Maling af vægge og loft

Badeværelse 2:

 • Nedtagning af fliser i badeværelse

 • Nedtagning af bruseniche, håndvask m.m

 • Opbrydning af betongulv

 • Montering af dæk og varmeslanger

 • Montering af beton og fliser

 • Montering af vådrumsmembran

 • Montering af vinkelvæg til bruseniche

 • Montering af fliser i bruseniche

 • Montering af beton og fliser + bord

 • Montering af væghængt toilet og håndvask

 • Montering af gipsloft på eksisterende loft

 • Montering af filt på vægge og loft

 • Maling af vægge og loft

Entre

 • Opbrydning af betongulv

 • Montering af dæk og varmeslanger

 • Montering af beton og fliser

Pris på arbejdsløn: 48.500 + moms

Materialer: bygherreleverance

6. Generelle betingelser – AB-Forbruger

 

I tilfælde af tvister mellem parterne er AB-92/Ab-Forbruger gældende. Arbejdet skal overalt være i god

håndværksmæssig kvalitet og forsvarlig stand. Prisen for udførelse af arbejdet er fast i hele perioden,

op til 12 måneder fra tilbudsdagen.

7. Aftalegrundlag

 

Aftalen har følgende skriftlige dokumenter som grundlag:

 1. Nærværende entreprisekontrakt

 

Alt arbejde udføres i henhold til gældende love og henvisninger, samt følgende:

 • BYGNINGSREGLEMENTET BR10

 • DANSKE STANDARDER (DS)

 • Evt. TILSYNS ANVISNINGER

 • ARBEJDS og MILJØLOVGIVNING

 • AB-FORBRUGER

8. Forudsætninger i aftalen

Entreprenørens tilbud er fremkommet på baggrund af aftalens bilag, gennemgang på stedet med bygherren,

og i forlængelse af overslagspris eller tilbud.

9. Eksisterende forhold

Byggegrund eller plads

Entreprenøren overtager byggepladsen, som den er og forefindes. Endelig måltagning tages på stedet af entreprenør.

På byggepladsen forefindes mulighed for tilslutning af vand og strøm.

Entreprenøren forudsættes at have tilegnet sig kendskab til de lokale forhold inden afgivelse af tilbud,

herunder kendskab til de lokale myndigheders krav til affaldshåndtering og bortskaffelse m.v.

Ekstraregninger som følge af ukendskab til stedlige forhold accepteres ikke.

10. Generelle krav til entreprenøren

Entreprenøren er ansvarlig for at overholde alle love og regler, som vedrører byggeperioden, herunder

håndtering, sikring og beskyttelse af materialer, bygningsdele og det færdige byggeri indtil aflevering.

 

Alle omkostninger i forbindelse med overholdelse af ovennævnte krav er indeholdt i tilbuddet.

Uoverensstemmelser mellem målangivelsen og eksisterende forhold skal straks meddeles bygherre.

11. Byggeplads

Entreprenøren har ansvaret for håndtering og al afdækning af materialer og bygningsdele for dermed

at sikre disse mod enhver form for overlast i byggeperioden. Entreprenør har tillige ansvaret for omgående

at afværge eller udbedre eventuelle skader.

Entreprenøren sørger for etablering, drift og afrigning af byggepladsen, herunder håndtering af byggeaffald.

Alle udgifter vedrørende alm. værktøj og af entreprenøren. Udgifter til leje af særlige værktøjer og maskiner

som diamantbor, og opbrydningshamre afholdes af bygherre.

Bygherren betaler for byggestrøm og vand. Entreprenøren sørger ved byggeriets afslutning for oprydning

og rengøring m.v. efter eget arbejde.

12. Bemanding

Arbejdet skal udføres af personer, som lever op til de danske krav til uddannelse m.v. i forhold til deres

arbejdsopgaver. Dog kan håndværkerne have udvidede håndværksmæssige og teoretiske uddannelser

fra hjemlandet som betyder at samme håndværker kan have flere fag – heraf navnet Byggefolk.

Ufaglærte arbejdere må kun assistere i udførelsen af opgaver, som efter danske regler udføres af faglært

personale.

13. Oplysning om ændringer

Såfremt der skal ske ændringer i arbejdet, som påvirker pris, tidsplan, komponenter og materialer,

skal entreprenøren meddele dette til bygherren og indhente skriftlig godkendelse, inden arbejdets udførelse.

14. Sikkerhed og sundhed

Alt arbejde skal udføres i henhold til gældende regler for arbejdsmiljø og sikkerhed.

15. Projektoplysninger

Entreprenøren erklærer ved sin underskrift på entrepriseaftalen, at der ikke mangler oplysninger, som er

nødvendige for at gennemføre byggesagen som tegnet og beskrevet i aftalens bilag. Forhold som ikke

fremgår af udbuds- eller tilbudsmaterialet, og som almindeligvis forudsættes løst af entreprenøren, er

en del af entreprisen.

16. Bygherrens tilsyn (AB 92 § 17)

Bygherrens overordnede eftersyn udøves af bygherren og dennes evt. byggerådgiver.  

Aftaler, såvel praktiske som økonomiske, indgås mellem bygherren og entreprenøren.

Bygherrens tilsyn består af stikprøvevis kontrol og fritager ikke entreprenøren for selv at føre et effektivt

tilsyn med sine arbejder. Ligeledes medfører tilsynet heller ikke ændret eller reduceret ansvar for

entreprenørens arbejder.

17. Byggemøder (AB 92 § 19)

Der afholdes byggemøde ifm. godkendelsen af hver etape. Bygherre eller entreprenør kan dog altid

indkalde til byggemøde, hvis der er behov for det.

18. Forbehold

Entreprenøren har ved afgivelse af sit tilbud taget følgende forbehold:

 

 • Ingen

19. Entreprisesummen

Entreprisesummen omfatter alle nødvendige arbejder. Priserne er faste i hele kontraktperioden, op til

3 måneder fra tilbudsdagen.

 

Arbejdsløn                                                                                                             48.500
Moms:                                                                                                                   12.125

Total entreprisesum                                                                                             60.625 Inkl. moms

* Bygherre kan oprette en konto hos Bygma, hvorfra materialer løbende leveres til byggeriet. Bygherre

modtager derved fuld entreprenør rabat for indkøb af materialer, og modtager løbende dokumentation

for indkøbte materialer.

Prisen på arbejdslønnen kan maksimalt stige med 5%, hvis arbejdet mod forventning tager længere tid.

20. Ekstraarbejde

Intet ekstraarbejde må foretages eller udføres, førend der er enighed mellem entreprenør og bygherre

om ekstra arbejdets indhold og kvalitet samt pris- og tidsmæssige konsekvenser og der skal foreligge

skriftlig ordreseddel tiltrådt af bygherre.

Bygherre kan bestille ekstraarbejde på timebasis til kr. 190,- ex. moms.

21. Ændringer/tillæg/fradrag i forhold til udbudsgrundlaget

 • Ingen

22. Betaling

Betaling sker som når hver enkelt opgave/etape er udført.

Bygherre godkender hver enkelt etape, evt. i samråd med byggerådgiver. Ved godkendelse af arbejdet

forfalder betalingen.

23. Tidsplan

Følgende hovedtidsplan er aftalt:

Startdato: 25. marts 2018

Afleveringsdato: Senest 15/4 2018

Seneste afleveringsdato: 20/4 2018

Entreprenør tilstræber aflevering senest den 15/4 2018. Entreprenør skal betale dagsbod på kr. 500 pr. dag,

hvis byggeriet ikke er afleveret færdigt den 20/4 2018.

24. Forsinkelse

I tilfælde af at afleveringsdato udskydes af entreprenøren, betales dagbod. Der er aftalt en dagbod på

500 kr. pr. arbejdsdag/hverdag. Lørdage, søndage og helligdage kan anvendes uden dagsbod.

Entreprenøren skal omgående ved forhold som giver ret til tidsfristforlængelse orientere bygherre

herom skriftligt.

Dagbod regnes fra første dag efter seneste afleveringsdato eller lovligt varslet tidsfristforlængelse,

medmindre entreprenøren har fået bygherres skriftlige accept af en anden afleveringsdato.

25. Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse

Entreprenøren har ret til tidsfristforlængelse i henhold til AB 92 § 24. Hvis arbejdet udvides aftales

ny afleveringsfrist.

Forsinkelser, som ikke giver ret til tidsfristforlængelse, udløser dagbod.

26. Kontaktpersoner

Bygherre                                                                   

Anders Andersen

Testvejen 1

2960 Rungsted sparekyst

Anders@vilsparepenge.dk

 

Entreprenør

Entreprenør ApS

Litaunvej 13

0100 Testby

 Info@entreprenøren.dk

Peter Havlvpris

cvr. 

27. Sikkerhedsstillelse

Ingen

30. Tvister

Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser mellem parterne eller for at sikre bevisets stilling ønskes

udmeldt syn og skøn, fremsættes begæring herom til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed,

København, efter almindeligt gældende regler i henhold til AB 92 §§ 45-47. Uanset bestemmelsen i

AB92 § 47 er Bygherre som forbruger berettiget til jf. Lov om Forbrugerbeskyttelse, at vælge om evt.

tvister skal afgøres ved Voldgiftsretten eller ved de almindelige Domstole.

31. Overdragelse af byggeriet

Ved færdigmelding af byggeriet bliver der lavet en afleveringsforretning.

Mangelafhjælpning skal ske senest i den 3. uge efter afleveringen.

32. Renholdelse af bygning og byggeplads

Udføres løbende under medvirken af samtlige involverede faggrupper på foranledning af entreprenøren.

Affald sorteres og opdeles iht. miljølovgivningen.

33. Offentlig vej

Hvis der skal udføres arbejde i forbindelse med offentlig vej eller fortov, eller at offentligt areal benyttes

til opmagasinering, skal den ansvarlige entreprenør gøre den i så henseende påtaleberettigede instans

opmærksom herpå.

Al skade på fortov eller vej forsaget i forbindelse med byggearbejdet istandsættes af hovedentreprenør.

Politiordninger, byggelove og vedtægter mm. skal overholdes. Ansvaret for eventuelle forseelser herimod

bæres udelukkende af den entreprenør, der har begået overtrædelsen.

34. Materialeoplagring

Entreprenøren er ansvarlig for at materialerne oplagres forsvarligt. Placering af materialer på

byggepladsen foretages i samråd med bygherre.

35. Overdragelse af byggeriet

Ved færdigmelding af byggeriet bliver der lavet en afleveringsforretning.
Fejl og mangler udføres af hver enkelt faggruppe, om fornødent i flere omgange, på foranledning af
entreprenøren. Mangelafhjælpning skal ske senest i den 2. uge efter afleveringen.

36. Underskrifter

Som bygherre, Anders Andersen                                                 Som entreprenør, Entreprenør ApS

Dato _________                                                                                  Dato ___________ 

------------------------------------                                                               --------------------------------------

Anders Andersen                                                                             Peter Halvpris

Leverandører

BYGGEFOLK.DK

OM OS

Alt arbejde udføres i henhold til gældende standarder, og kan godkendes af byggesagkyndig før betaling. Evt. fejl og mangler udbedres uden beregning.

Alle håndværker teams har eget cvr. og alle aftaler indgås med det enkelte team af håndværkere.

Byggefolk.dk udformer entrepriseaftaler ved større byggerier som tilbygning, nyt tag, større renoveringsopgaver, ombygninger, nybyggeri, renovering af lejlighed, større anlægsarbejder m.m.

bottom of page